Kiến Trúc

NẮNG_HOMESTAY

Kiến Trúc

NĂNG_HOMESTAY

Dự án                      : NĂNG_HOMESTAY
Chủ đầu tư             : Anh Việt
Địa điểm                : Tịnh Biên, An Giang
Diện tích khu đất  : 2000m

NĂM

2018

VỊ TRÍ

Tịnh Biên, An Giang, Việt Nam

KTS CHỦ TRÌ

KTS. Trần Minh Sơn

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2018
  • VỊ TRÍ : Tịnh Biên, An Giang, Việt Nam
  • KTS CHỦ TRÌ : KTS. Trần Minh Sơn